rss

Verwaarloosd

Gemeentelijk reglement verwaarlozing.

Sinds begin 2017 hevelde de Vlaamse Overheid de bevoegdheid om verwaarloosde woningen en gebouwen te bestrijden over naar de gemeenten. Het gewest bepaalt enkel nog de hoofdlijnen. De gemeente diende bijgevolg voor het grondgebied een eigen gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen op te maken. De gemeenteraad keurde het reglement in zitting van 31 augustus 2017 goed. Het is van kracht sinds 1 oktober 2017.

Wat is nu verwaarlozing ?
Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer :

  • de water- of winddichtheid is aangetast en/of
  • de stabiliteit is aangetast en/of
  • onderdelen losgekomen zijn of dreigen los te komen en/of
  • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Verwaarlozing is een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of woning valt dus buiten beschouwing. Bijkomend gaat het bij verwaarlozing om elementen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Waarom verwaarlozing vaststellen en belasten
Onmiskenbaar hebben de uiterlijke kenmerken van verval die verwaarloosde woningen en gebouwen vertonen een negatieve invloed op het aanzien van de wijk. Het is ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een goed aanzien van de straat of van de wijk.

Hoe gaat het in zijn werk ?
De vaststelling van de verwaarlozing moet kunnen gebeuren vanop het openbaar domein. Er wordt een administratieve akte en beschrijvend verslag met minstens 1 foto opgemaakt. Dit wordt, via een aangetekende zending, bezorgd aan de eigenaar(s) van de woning/gebouw.
De datum van de vaststelling, zoals vermeld in de administratieve akte / het beschrijvend verslag, is de datum van opname in het register.

Binnen de 30 dagen kan (kunnen) de eigenaar(s) hiertegen beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze doen dan binnen de 90 dagen een uitspraak over de gegrondheid van het beroep.

Een gebouw/woning kan pas geschrapt worden indien er voldoende bewijs van einde verwaarlozing kan worden aangetoond. Belangrijk, indien iets wordt gesloopt om een einde te stellen aan verwaarlozing moet ook alle puin van het terrein zijn verwijderd alvorens het desbetreffend gebouw/woning kan worden geschrapt. Indien een vergunning voor de sloop is vereist, dient deze ook te worden toegevoegd aan de aanvraag tot schrapping

Het reglement voorziet in een aantal redenen van vrijstelling. De woning / het gebouw blijft dan wel opgenomen in het register, maar er dient gedurende een vastgelegde periode geen heffing te worden betaald.

Heffing
Woningen/gebouwen die worden opgenomen en een jaar geregistreerd zijn ontvangen na dat jaar een aanslag voor verwaarlozing. Het eerste jaar bedraagt deze heffing 1500 euro.

De woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen helpen je graag verder met je vragen over het verwaarlozingsreglement.

Laatst gewijzigd op: 15 november 17