rss

Invoering Vlaams Woninghuurdecreet stap dichterbij

21 augustus 2018

Sinds juli 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de private huurwetgeving en werd door de bevoegde minister Homans, in samenwerking met verschillende organisaties, werk gemaakt van het zogenaamde “Vlaams Woninghuurdecreet”.

Dit decreet regelt de verhoudingen tussen huurders en verhuurders. Het brengt bepalingen uit de huidige woninghuurwet, het burgerlijk recht en het procesrecht samen en ligt in lijn van de bestaande huurwetgeving. Toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de huurwaarborg, wijzigingen in de opzegmogelijkheden voor verhuurders, wijzigende opzegmogelijkheden voor huurders bij kortlopende huurcontracten …

De Vlaamse Regering gaf op 18 mei 2018 haar goedkeuring aan het definitieve ontwerp van het decreet, dat nu verder zal worden besproken in het Vlaams parlement.

Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze wijzigingen zullen we u verder informeren. Vast staat intussen wel al dat, in tegenstelling tot wat de regering eerder had voorzien, deze nieuwe regelgeving pas zal ingaan vanaf 1 januari 2019 en enkel voor huurcontracten die vanaf dan worden afgesloten.

Met vragen over de huidige huurwetgeving kan u ondertussen nog steeds terecht bij onze woonloketten.

Naar alle nieuws